นโยบายคุกกี้

เว็บไซต์นี้ให ้บริการโดยบริษัท ดิ โอนิกซ์ อินเตอร์กรุ๊ป ซึ่งมีการใช้คุกกี้เป็น
เทคโนโลยีในการเก็บรวบรวม หรือ เปิดเผย  (“ประมวลผล”) ข อมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
การเข้าใช้งานของท่าน เมื่อท่านได ้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ผ่าน www.ประตูเลื่อนอัตโนมัติ.com รวมถึง
ช่องทางอื่น ๆ เช๋นmobile application mobile website หรือ ในรูปแบบอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน
ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกรวมกันว่า (“เว็บไซต์”) เราได ้จัดทํานโยบายคุกกี้ (“นโยบาย”) ฉบับนี้ เพื่อ
ทําการแจ้งให ้ท่านทราบว่าเราได ้มีการประมวลผลคุกกี้อย่างไร

คุกกีคืออะไร ้
คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ใชจัดเก็บข้อมูลการเข้าใช ้ งานเว็บไซต์ ซึ่งจะบันทึกข้อมูลใน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือ เครื่องมือสอสารของท่าน เช่น แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน หรือ ผ่านทาง
เว็บบราวเซอร์ในขณะที่ท่านเข้าสูเว็บไซต์ของเรา โดยเราใช่ คุกกี้  บนเว็บไซต์นี้ในการจัดเก็บและ
บันทึกข้อมูล เชน การจัดเก็บข้อมูลการใช้ งานเว็บไซต์ การบันทึกและจดจําข้อมูลการเข้าใช้งาน
เดิม เป็นต้น ซึ่งการใช้ คุกกี้จะไม่ก่อให ้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของท่านแต่ประการใด

วัตถุประสงค์และประเภทการใชงานคุกกี้ของเรา

เราจัดทําคุกกี้เพื่อตอบสนองการใชงานของท่านซึ่งเป็นผู้เข้าใช้เว็บไซต์ของเราซึ่งเราได้
ปรับปรุงและพัฒนาคุกกี้เพื่อให้ระบบเว็บไซต์ของเรา มีประสทธิภาพในการใช้งานยิ่งขึ้นโดย
คุกกี้แต่ละประเภทถูกจัดทําขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ดังต่อไปนี้

1. Strictly Necessary Cookies คุกกี้เหล่านี้จําเป็นสําหรับการทํางานกับเว็บไซต์ และไม่สามารถ
ปิดการใชงานในระบบของเราได้และโดยปกติแล้ว คุกกี้เหล่านี้จะถูกกําหนดไว ้เพื่อตอบสนอง
ต่อการดําเนินการร้องขอบริการของคุณ เชน การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว การเข้าสู่ ระบบ หรือการ
กรอกแบบฟอร์ม คุณสามารถกําหนดให ้เบราว์เซอร์ของคุณทําการบล็อก หรือเตือนให้คุณทราบ
เกี่ยวกับคุกกี้เหล่านี้ แต่นั่นอาจทําให ้บางสวนของไซต์ไม่สามารถทํางานได ้

2. Performance Cookies คุกกี้เหล่านี้ชวยเราในการนับจํานวนและที่มาของการเข ้าชม เพื่อให ้เรา ่
สามารถวัดและปรับปรุงประสทธิภ ิ าพไซต์ของเราได ้ นอกจากนี้ยังชวยให ้เราทราบว่าหน้าใด ่
ได ้รับความนิยมมากที่สุดและน้อยที่สุด และทราบว่าผู้เยี่ยมชมเข ้าดูสวนใดบ ้าง ข ้อมูลทั้งหมดที่ ่
คุกกี้เหล่านี้จัดเก็บไว ้จะถูกรวมไว ้ด ้วยกัน จึงทําให ้ไม่สามารถระบุตัวตนได ้ หากคุณไม่อนุญาต
ให ้คุกกี้เหล่านี้ทํางาน เราจะไม่ทราบว่าคุณเข ้าชมไซต์ของเราเมื่อใด

3. Functional Cookies คุกกี้เหล่านี้ชวยในการทํางานของไซต์และการปรับแต่งไซต์ให ้เหมาะกับ ่
ผู้ใช เช้ น วิดีโอและการสนทนาสด คุกกี้เหล่านั้นอาจได ้รับการกําหนดโดยเราหรือผู้ให ้บริการ ่
จากบริษัทอื่นที่เราได ้เพิ่มบริการของพวกเขาลงในหน้าเพจ หากคุณไม่อนุญาตให ้คุกกี้เหล่านี้
ทํางาน ฟังก์ชนบางอย่างของไซต์อาจทํางานไม่ถูกต ้อง ั

4. Statistic Cookies คือ คุกกี้ที่ชวยให ้เราสามารถบันทึกข ้อมูลทางสถิติของผู้ใช ่ งานในเว็บไซต์ ้
ของเรา ผ่านการประมวลผลข ้อมูลที่ไม่ได ้ระบุตัวตนของท่าน

5. Unclassified Cookie คือ คุกกี้ที่ไม่สามารถระบุได ้ว่าเป็นคุกกี้ประเภทใด และอยู่ในระหว่างการ
พิจารณาการถึงประเภทของคุกกี้ดังกล่าว

ประเภทของคุกกี้
1. First-Party Cookies คือ คุกกี้สํ
าหรับบุคคลที่หนึ่ง เป็นคุกกี้ที่ถูกจัดทําขึ้นเองโดยเว็บไซต์ของ
เรา คุกกี้ประเภทนี้สามารถถูกอ่านได ้จากระบบเว็บไซต์ของเราเอง
ระยะเวลาในการจัดเก็บ
เราจะจัดเก็บคุกกี้เท่าที่มีความจําเป็นภายในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยระยะเวลาในการจัดเก็บ
คุกกี้จะขึ้นอยู่กับประเภทในการจัดเก็บคุกกี้ สํ
าหรับคุกกี้ที่มีการจัดเก็บข ้อมูลในลักษณะ Session
ข ้อมูลจะถูกจัดเก็บเฉพาะกรณีที่ผู้ใชงานได ้เข ้าเยี่ยมชมเว็บไซต์และการจัดเก็บข ้อมูลจะส ้ นสุด
ิ้
เมื่อบราวเซอร์ถูกปิด คุกกี้ประเภทนี้จะไม่ถูกจัดเก็บในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือ เครื่องมือ
สอสารของท่าน สำหรับคุกกี้ประเภทอื่น ข ้อมูลจะถูกจัดเก็บแม ้ว่าท่านจะทําการปิดบราวเซอร์
แล ้วก็ตาม ทั้งนี้ ท่านมีสทธิที่จะลบคุกกี้ดังกล่าวเมื่อใดก็ได ้ ิ
การควบคุมการใชงานคุกกี ้ ที่จัดเก็บผ่าน ้ Browser
บราวเซอร์สวนใหญ่จะมีการตั้งค่าให ้มีการยอมรับคุกกี้เป็นค่าเริ่มต ้น อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถ ่
ปฏิเสธการใชงานหรือลบคุกกี้ในหน้าการตั้งค่าของบ ้ ราวเซอร์ที่ท่านใชงานอยู่ ทั้งนี้ หากท่านทํา ้
การปรับเปลี่ยนการตั้งค่าบราวเซอร์ของท่านอาจสงผลกระทบต่อรูปแบบและการใช ่ งานบนหน้า ้
เว็บไซต์ของเราได ้ หากท่านประสงค์ที่จะทําการปรับเปลี่ยนการตั้งค่า ท่านสามารถตรวจสอบ
รายละเอียดเพิ่มเติมได ้ตามลิ้งค์ที่ได ้ระบุไว ้ข ้างล่าง
Android (Chrome)
Apple Safari
Google Chrome
Microsoft Edge
Iphone or Ipad (Chrome)
Iphone or Ipad (Safari)
การโอนข้อมูล
ในกรณีการสงหรือโอนข ้อมูลส ่ วนบุคคลไปยังต่างประเทศ เราจะดําเนินการเพื่อให ้มั่นใจว่า ่
ประเทศปลายทางดังกล่าวมีมาตรฐานการคุ้มครองข ้อมูลสวนบุคคลที่เพียงพอ อย่างไรก็ดี ใน ่
กรณีที่ประเทศปลายทางมีมาตรฐานการคุ้มครองข ้อมูลสวนบุคคลที่ไม่เพียงพอ การส ่ งหรือโอน ่
ข ้อมูลสวนบุ ่ คคลดังกล่าวจะต ้องเป็นไปตามข ้อยกเว ้นตามหลักเกณฑ์ที่เรากําหนดโดยไม่ขัดต่อ
กฎหมาย

นโยบายข้อมูลสวนบุคคล ่
ในกรณีที่ท่านต ้องการทราบวิธีการประมวลผลข ้อมูลสวนบุคคล รวมถึงส ่ ทธิที่ท่านมีอยู่ตาม ิ
พระราชบัญญัติคุ้มครองข ้อมูลสวนบุคคล พ.ศ. ่ 2562 ท่านสามารถตรวจสอบข ้อมูลเพิ่มเติมได ้
ที่ นโยบายความเป็นสวนตัว ่ ของเรา
การปรับปรุงนโยบายคุกกี้
เราอาจทําการปรับปรุงนโยบายคุกกี้ฉบับนี้เป็นครั้งคราว เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือข ้อบังคับที่
เกี่ยวข ้อง หากเราทําการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสํ
าคัญใด ๆ ในนโยบายคุกกี้ฉบับนี้ เราจะ
ดําเนินการแจ้งให ้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและหากจําเป็นเราจะขอความยินยอม
จากท่านอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม หากท่านเลือกที่จะไม่ให ้ความยินยอมกับการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว อาจสงผลกระทบต่อการใช ่ งานบนหน้าเว็บไซต์ของเราทั้งหมดหรือบางส ้ วนได ้ ่
Cookie Banner
เราใชคุกกี้เพื่อช ้ วยให ้ไซต์ของเราทํางานได ้อย่างถูกต ้อง แสดงเนื้อหาและโฆษณาที่ตรงกับ ่
ความสนใจของผู้ใช เปิดให ้ใช ้ คุณสมบัติทางโซเช ้ ยลมีเดีย และเพื่อวิเคราะห์การเข ้าถึงข ้อมูล ี
ของเรา เรายังแบ่งปันข ้อมูลการใชงานไซต์กับพาร์ทเนอร์โซเช ้ ยลมีเดีย การโฆษณาและพาร์ท ี
เนอร์การวิเคราะห์ของเราอีกด ้วย
Privacy Preference Center
ศูนย์การตั้งค่าความเป็นสวนตัว” เมื่อคุณเข ้าชมเว็บไซต์ใดก็ตาม ไซต์นั้นอาจจัดเก็บหรือดึง ่
ข ้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณ สวนใหญ่แล ้วอยู่ในรูปแบบของคุกกี้ ข ้อมูลนี้อาจเกี่ยวกับคุณ การ ่
ตั้งค่าของคุณ อุปกรณ์ของคุณ หรือเพื่อชวยให ้ไซต์ทํางานอย่างที่คุณต ้องการ ซ ่ งมักเป็นข ้อมูล ึ่
ที่ไม่สามารถระบุตัวตนของคุณได ้โดยตรง แต่ชวยให ้คุณใช ่ งานเว็บตามความต ้องการส ้ วนบุคคล ่
ได ้มากยิ่งขึ้น คุณสามารถปฏิเสธไม่ให ้คุกกี้บางประเภททํางานได ้ คลิกที่หัวข ้อประเภทอื่นๆ เพื่อ
ดูข ้อมูลเพิ่มเติมและเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต ้นของเรา อย่างไรก็ตาม คุณควรทราบว่าการบล็อก
คุกกี้บางประเภทอาจสงผลต่อการใช ่ งานไซต์และบริการที่เรามีให ้ใช ้ งาน ้
ติดต่อเรา
ในกรณีที่ท่านมีคําถามเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ของเรา ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้

ดิ โอนิกซ์ อินเตอร์กรุ๊ป
เลขที่ 999/427 คู้บอนซอย 38 แขวงคลองชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10ถๅจ
อีเมล onyxintergroup555@gmail.com

Scroll to Top